Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Diakonie ČCE a služby Diakonie v Letovicích

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. Denně pomáhá tisícům lidí v nepříznivých životních situacích od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz klubů pro mládež, azylových domů až po seniorská zařízení či hospic pro umírající. Provozuje více než 130 zařízení po celé ČR. Organizuje také humanitární pomoc například při povodních, rozvojovou spolupráci v mnoha zemích světa, pomáhá cizincům v ČR a věnuje se řadě dalších projektů a kampaní.

Brněnské středisko Diakonie poskytuje sociální služby i v našem regionu, a to v Letovicích, kde zřídilo Centrum denních služeb a Chráněné bydlení.

Centrum denních služeb Letovice

Posláním center denních služeb je nabídnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením podporu při upevňování a rozvoji jejich stávajících schopností a dovedností.
Cílovou skupinou - klienti - centra denních služeb v Letovicích jsou lidé s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 19 až 64 let, kteří potřebují asistenci při zvládání běžných úkonů sebeobsluhy a podporu v komunikačních a sociálních dovednostech.

Chráněné bydlení Letovice

Chráněné bydlení Letovice je pobytová služba, která nabízí možnost lidem s lehkým a středním mentálním nebo kombinovaným postižením naučit se žít co nejvíce samostatně, a to formou skupinového bydlení v domácnosti, která se co nejvíce přibližuje běžnému způsobu života. Nabízí při tom asistenci a nácvik zvládání každodenních činností, především činností souvisejících s nácvikem vedení domácnosti a sebeobsluhy. Usiluje tak o co nejvíce soběstačný a samostatný život lidí s mentálním a kombinovaným postižením. 

Diakonie ČCE je zřízena, aby naplňovala poslání a cíl pomáhat potřebným. Mimo péče sociální, zdravotní, výchovné, poradenské a vzdělávací zajišťuje s ČCE také péči pastorační.

Více o Diakonii ČCE a o středisku Diakonice v Brně se dozvíte na webech www.diakonie.cz | www.brno.diakonie.cz.

 

 

Text je inspirován výše uvedenými webovými stránkami Diakonie ČCE.