Vítejte na webových stránkách vanovického sboru 

_________________________________

 

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

 

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

 

A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,

 

ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce

 

a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

 

Ef 5,15-20

 

_________________________________

 

Aktualizované informace o mimořádných opatřeních (k 30. 11. 2020)


Sledujeme vývoj kolem mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19. Níže je uvádíme podle stavu ke dni 30. listopadu 2020 (20.00 hod.).

 

V pochybnostech, které by mohly vyvstat při výkladu mimořádných opatření, se synodní rada kloní k větší obezřetnosti, k čemuž vyzývá i sbory a senioráty.

 

Upozorňujeme, že matice opatření Protiepidemického systému ČR (PES) je pouze indikativní a při každé změně stupně je zapotřebí vyčkat nových mimořádných opatření příslušných orgánů veřejné moci.

Veřejné bohoslužby od pondělí 23. listopadu 2020 do středy 2. prosince 2020

 • bohoslužeb se účastní max. 20 osob
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci mezi sebou dodržují minimální rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti)
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • v průběhu bohoslužeb zpívá max. 5 lidí (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Veřejné bohoslužby od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení
 • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
 • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
 • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
 • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
 • v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Individuální duchovní péče do soboty 12. prosince 2020

 • je povolena
 • ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče lze navštěvovat nezletilé pacienty, pacienty s omezenou svéprávností, pacienty v hospicech a další pacienty v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění
 • v zařízeních sociálních služeb lze navštěvovat nezletilé uživatele sociálních služeb, uživatele sociálních služeb s omezenou svéprávností, se zdravotním postižením, uživatele, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace a uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění (od čtvrtku 3. prosince 2020 lze s negativním testem na koronavirus navštěvovat i ostatní uživatele sociálních služeb)
 • v případě zamezení návštěv v rozporu s těmito výjimkami se můžete se svou stížnosti obrátit na veřejného ochránce práv

Sborová shromáždění do soboty 12. prosince 2020

 • nekonají se

Konventy do soboty 12. prosince 2020

Svatby a pohřby od pondělí 23. listopadu 2020 do středy 2. prosince 2020

 • obřadu se účastní max. 20 osob
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu
 • v průběhu obřadu zpívá max. 5 lidí (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Svatby a pohřby od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • obřadu se účastní max. 30 osob
 • povinné roušky
 • povinnost nosit roušku se netýká osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání); dále pak snoubenců a svědků v průběhu sňatečného obřadu
 • v průběhu obřadu zpívá max. 10 lidí (možnosti, jak nahradit společný zpěv, uvádíme v samostatném článku)

Schůze staršovstev a seniorátních výborů do středy 2. prosince 2020

 • nekonají se; případně pouze v online podobě

Schůze staršovstev a seniorátních výborů od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • schůze se účastní max. 10 osob

Jiné akce s jakoukoliv účastí do středy 2. prosince 2020

 • nekonají se; případně pouze v online podobě
 • zákaz se týká i biblických hodin pro děti i dospělé, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.

Jiné akce s jakoukoliv účastí od čtvrtku 3. prosince 2020 do soboty 12. prosince 2020

 • akce se ve vnitřních prostorech staveb účastní max. 10 osob, ve vnějších prostorech max. 50 osob
 • platí i pro biblické hodiny pro děti i dospělé, vyučování náboženství, setkání mládeže atp.

Provoz farní kanceláře

 • povinné roušky (v budovách)
 • povinnost nosit roušku nemají zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracují-li takové osoby ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby

Povolávání kazatelek a kazatelů

Podoba shromáždění a dodržování opatření je v odpovědnosti staršovstva. Žádáme členy staršovstev, aby přitom pamatovali na to, že odpovědnost před státem nesou zejména farář (administrátor) a kurátor sboru.

Jednotlivá mimořádná opatření můžete podrobněji sledovat také na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.